vlevo.jpg
vpravo.jpg
 • Katedra je specializovaným pracovištěm zajišťujícím výuku v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech.

 • Náplň studia a sestava odborných a profilujících předmětů je zaměřena do oblasti technického, projekčního a konstrukčního řešení strojů.

 • Problematikou konstruování výrobních strojů se katedra zabývá již více než 50 let.

 • Jednotlivá studijní zaměření, která tvoří studijní obor, byla vybrána po pečlivém uvážení a v těsné návaznosti na zájmy a potřeby podniků průmyslové praxe.

 • Nedílnou součástí výuky je možnost využívat počítačové učebny ve správě katedry a výukové laboratoře.

 • Teoretická část výuky je pravidelně doplňována o možnost získat také praktické zkušenosti, zejména absolvováním exkurzí do průmyslových podniků.

 • O kvalitě a dobrém jméně katedry svědčí nejlépe fakt, že celá řada absolventů se v současnosti nachází na velmi významných místech ve státním i soukromém sektoru.

 • Studenti nemají problémy se zajištěním zaměstnání, neboť za několik posledních let zájem podniků zejména o konstruktéry a projektanty pravidelně překračuje počty končících absolventů.

   

Uplatnění studentů:

 • Snahou katedry je výchova strojního inženýra - konstruktéra s tvůrčím myšlením, s vysokou počítačovou gramotností, s uceleným inženýrským základem a schopností rychlé aplikace nabytých teoretických znalostí při řešení projekčně konstrukčního problému.
   
 • V oblasti počítačové podpory konstruování se studenti naučí využívat SW - Catia, INVENTOR vč. MechSoft Profi, I - DEAS, AutoCAD a programy pracujícími s MKP. K dispozici je i plotter formátu A0.
   
 • Veškerá konstrukční cvičení a diplomové práce jsou vedena v laboratoři výpočetní techniky - fakultní počítačové učebně.
   
 • Katedra rovněž vychovává doktoranty v oboru "Stavba výrobních strojů a zařízení".
   
 • Na katedře je k dispozici laboratoř pro fyzikální modelování přenosových jevů, laboratoř technické diagnostiky a laboratoř biomechaniky.
© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit