Naše společnost každý rok odměňuje u příležitost promocí  telentované studenty v rámci bakalářského (VŠB-TUO a CBS Šumperk) i magisterského studia. Ve školním roce 2011/2012 jsme na základě nominací Fakulty strojní odměnili tyto absolventy.

Šumperk: 2.7.2012, 10:00 hod. (bakalářské studium)
Jméno: Bc. Jan Schiffner
Název: Ověření nových vyměnitelných břitových destiček pro vyvrtávání
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Obor: Strojírenská technologie
Odůvodnění: Ocenění je uděleno za odpovědně a svědomitě vypracovanou bakalářskou práci, která je věnována problematice vyměnitelných břitových destiček pro vyvrtávání v nerezovém materiálu 17349.4. Zadání práce je v součinnosti s potřebami praxe. V průběhu řešení práce student provedl řadu měření opotřebení břitových destiček v daných časových intervalech s následným zpracováním. Cenným výstupem jeho aktivního přístupu je skutečnost, že výsledky práce je možno aplikovat ve výrobním závodě.

Ostrava: 3.7.2012 15:00 hod. (bakalářské studium)
Jméno: Bc. Petr Kramný
Název: Vytahovač střel
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Obor: Konstrukce strojů a zařízení, Výrobní stroje a zařízení
Odůvodnění: Cena je udělena za precizně vypracovanou bakalářskou práci, která má přímou návaznost na potřeby praxi. Ve výsledcích práce je obsažen pečlivý přístup studenta v oblasti užití CAD systémů. Student navrhl konstrukční řešení zadaného vytahovače střel, provedl kontrolu rámu stroje, příčníku, přírub a jejich uchycení metodou konečných prvků. Navržené zařízení je možno využít pro tvorbu podrobné výkresové dokumentace k výrobě zařízení pro delaboraci munice. Bakalářská práce dokladuje schopnost studenta aplikovat teoretické a praktické znalosti a dovednosti při vytváření 3D modelu zařízení.

Ostrava: 4.7.2012 15:00 hod. (magisterské studium)
Jméno: Ing. Jiří Hamáček
Název: Plazmový hořák se zařízením pro podávání vsázky
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Obor: Konstrukční a procesní inženýrství, Výrobní stroje a zařízení
Odůvodnění: Cena je udělena za svědomitý přístup při vypracování diplomové práce, která se zabývá návrhem konstrukce plazmového hořáku se závislým elektrickým obloukem a dutou katodou umožňující použití tří druhů vsázky - tyč, drát, zrno s využitím tří typů podavačů. V návrhu konstrukce bylo užito metodického postupu a zkušeností z práce hořáku s plnou katodou a provedeny teplotní analýzy katody a pevnostní analýzy zásobníku vsázky a stojanu. Absolvent předvedl schopnost aplikace teoretických a praktických vědomostí u podrobných výpočtů.

Ostrava: 4.7.2011 15:00 hod. (magisterské studium)
Jméno: Ing. Ondřej Polomský
Vedení firmy Hella AUTOTECHNIK s.r.o. Mohelnice uděluje zvláštní cenu Ing. Ondřeji Polomskému za příkladnou reprezentaci Fakulty strojní, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v oblasti průmyslového designu. Ing. Ondřej Polomský je absolventem specializace "Průmyslový design" oboru "Konstrukce strojů a zařízení" v bakalářském studijním programu "Strojírenství", v navazujícím studiu pokračoval v oboru "Konstrukční a procesní inženýrství", specializace "Výrobní stroje a zařízení". Absolvent zaznamenal již několik úspěchů v designérských soutěžích. Časopis Auto Design & Styling otiskl jeho projekt vozu Škoda Citigo v úpravě pro rally v kategorii WRC. Zveřejněný článek v prestižním časopise vypovídá o jeho výborných schopnostech a dovednostech v designérské oblasti a přispívá tím také k popularizaci studia nejen technických oborů na Fakultě strojní.

Ve školním roce 2010/2011 jsme na základě nominací Fakulty strojní odměnili tyto absolventy.

Šumperk: 24.6.2011, 10:00 hod. (bakalářské studium)
Jméno: Bc. Michal Borkovec
Název: Vysokorychlostní frézování austenitické oceli
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Obor: Strojírenská technologie
Odůvodnění: Cena je udělena za pečlivě vypracovanou bakalářskou práci, která je věnována problematice vysokorychlostního frézování austenitické oceli. Práce má přímou návaznost na praxi. Byla realizována ve firmě J. P. Technology. Řeší výrobu součásti do planetové převodovky z austenitické oceli. Významným přínosem práce je skutečnost, že při použití nové technologie obrábění austenitických ocelí lze dosáhnout kratších výrobních časů a tedy i nižších výrobních nákladů.

Ostrava: 30.6.2011 15:00 hod. (bakalářské studium)
Jméno: Bc. Petr Mazúrek
Název: Návrh zařízení pro lodní telekomunikaci
Vedoucí práce: Dr. Ing. Anna Plchová
Obor: Konstrukce strojů a zařízení, specializace průmyslový design
Odůvodnění: Cena je udělena za precizně vypracovanou bakalářskou práci, která má přímou návaznost na praxi. Ve výsledcích práce je obsažen inovativní přístup studenta v oblasti užití CAD systémů, schopnost využiti odborných diskusí a konzultací se zadavatelem. Fyzický model včetně závěrečné vizualizace zařízení dokumentuje jednak velmi dobrou manuální zručnost a také perfektní znalost grafického vizualizačního systému.

Jméno: Bc. Daniel Huba (bakalářské studium)
Název: Konstrukční návrh stahováku ložiska bočního shrnovače typu SCK
Vedoucí práce: Ing. Martin Janečka
Obor: Konstrukce strojů a zařízení
Odůvodnění: Cena je udělena za svědomité vypracování bakalářské práce, která se zabývá návrhem stahováku kluzných ložisek, jež jsou součásti poloportálového shrnovače. Absolvent prokázal teoretické znalosti a uplatnil je u podrobných výpočtů, citlivý smysl pro výběr příslušných strojních součástí je pak patrný u technického řešení navrhovaného zařízení.

Ostrava: 1.7.2011 13:00 hod. (magisterské studium)
Jméno: Ing. Zdeněk Zdražil
Název: Návrh hydrostatického lineárního ložiska
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Obor: Konstrukční a procesní inženýrství
Odůvodnění: Cena je udělena za inovativní přístup při vypracování diplomové práce, která se zabývá problematikou hydrostatického lineárního ložiska pro brusku. Student rozpracoval variantu uzavřeného hydrostatického ložiska s vodorovnými a s vertikálními plochami. Práce dokladuje výborné znalosti studenta v oblasti CAD systémů a jeho schopnost využít teoretických znalostí pro nezbytné pevnostní výpočty.

Promoce_2012_01.JPG

Promoce_2012_02.JPG

Promoce_2012_03.JPG

Promoce_2012_04.JPG

promoce1.jpg

promoce2.jpg

promoce3.jpg

promoce4.jpg

© 2023 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit