Konstrukce výrobních strojů a zařízení
2302R010-21 specializace bakalářského studia v oboru „Konstrukce strojů a zařízení“
Výrobní stroje a zařízení
3909T001-20 specializace navazujícího studia v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“

Absolventi získají poznatky z oblasti konstruování výrobních strojů a zařízení, jejich provozu a údržby. Obsahová náplň v tomto zaměření je navržena tak, aby přispěla ke zvýšení flexibility a univerzálnosti studijního profilu absolventa. Program výuky umožňuje přizpůsobit obsahovou náplň volitelných předmětů studovaného oboru zájmu studentů o zvolenou specializaci.
Absolventi najdou uplatnění v oblasti projektování, konstruování a také modernizace výrobních strojů a zařízení, respektive jako provozovatelé těchto zařízení.

 

Lovecké, sportovní a obranné zbraně a střelivo
2302R010-50 specializace bakalářského studia v oboru „Konstrukce strojů a zařízení“

Specializace je vyučována ve spolupráci VŠB-TU Ostrava s Univerzitou obrany Brno, konkrétně Fakultou vojenských technologií. Je to ojedinělá specializace ve střední Evropě. Výuka probíhá pouze v kombinované formě studia v Centru odborné přípravy technické - Uherský Brod. Absolventi získají znalosti z oblasti konstrukce malorážových zbraní pro civilní potřebu, z oblasti měření a systému managementu jakosti loveckých, sportovních a obranných zbraní, seznámí se s problematikou vnější a vnitřní balistiky ručních zbraní.

 

Průmyslový design
2302R010-60 specializace bakalářského studia v oboru „Konstrukce strojů a zařízení“
3909T001-60 specializace navazujícího studia v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“ (od 2018/2019)

Absolvent získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti průmyslového výtvarnictví. Bude obeznámen s historií a současným vývojem průmyslového designu u nás i ve světě. Osvojí si základní dovednosti v navrhování designu průmyslových výrobků s respektováním estetických, ergonomických, funkčních, technologických, ekonomických a ekologických hledisek. Naučí se používat vybrané počítačové programy pro 2D a 3D aplikace designérských návrhů.

 

Zemní, těžební a stavební stroje
2302R010-70 specializace bakalářského studia v oboru „Konstrukce strojů a zařízení“
3909T001-70 specializace navazujícího studia v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“

Absolvent se orientuje v konstrukci strojů jednotlivých oborů lidské činnosti, dokáže navrhovat rozhodujících strojní uzly, dimenzovat je, řešit výkonnost strojů, životnost a provozní spolehlivosti. NEJDE O UČENÍ SE VZOREČKŮ A POUČEK, ale o praktické použití jednotlivých strojů. V případě zájmu je výuka podložena odbornými exkurzemi a praxemi ve firmách.
Je třeba si uvědomit, že v oblasti těžebních strojů, kde se jedná nejen o těžbu uhlí, ale také o těžbu písků, štěrků, kamene kaolínu, sádrovce, drahých kovů a jiných nerostů, je VŠB-TU Ostrava jediná v celé ČR.
Absolventi nacházejí uplatnění v oblasti top managementu jak významných nadnárodních firem, jako jsou: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Volvo, JCB, Cemix atd., tak také v národních firmách, jako je: Tatra, UNEX, Moravské naftové doly, DSP Přerov, Českomoravský štěrk, Ostroj, Ferrit a mnoha dalších.
Buďte originální a nenahraditelní se 100% uplatněním na trhu práce.

 

Technická diagnostika, opravy a udržování
2301R023-70 samostatný obor bakalářského studia
3909T001-72 specializace navazujícího studia v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“

Jedná se o první takto koncipované studijní zaměření v České republice, akreditované jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském studiu. Absolvent tohoto zaměření získá znalosti z řešení problematiky zajištěnosti provozní spolehlivosti strojů a zařízení, to znamená v oblasti technické diagnostiky a navrhování diagnostických systémů, řízení a plánování údržby, maziv a mazacích systémů, řešení problematiky životnosti a další.
Cílem je v bakalářském studiu (Bc.) výchova pro pozici maintenance manager (manažer údržby) a v navazujícím magisterském studiu (Ing.) pro maintenance ingeneer (inženýr údržby).
Absolventi tohoto oboru, respektive zaměření, nacházejí uplatnění v oblasti řízení údržby výrobních společností, jako provozní diagnostici a diagnostici analytici.

 

Stavba výrobních strojů a zařízení
2302V019 samostatný obor doktorského studia

Obor zahrnuje tři úseky vědecké výchovy doktorandů a katedra je garantem dvou z nich:

a) Stavba výrobních strojů a zařízení pro dobývání v hlubinných dolech a povrchových lomech
Cílem studia je získání velmi dobrých znalostí z oblasti teorií, využívaných ve stavbě důlních strojů, povrchových dobývacích strojů a zařízení, technologie dobývání surovin v hlubinných dolech a povrchových lomech, podpořených teoretickými vědomostmi z aplikované mechaniky, matematiky a fyziky, teorie dopravních systémů, teorie a metodiky konstruování, technické diagnostiky strojů a zařízení.

b) Stavba výrobních strojů a zařízení v hutnictví, tváření a zpracování druhotných surovin
Studium je zaměřeno na získání odborných znalostí z teorií využívaných ve stavbě strojů, technologií používaných v hutnictví, tváření a zpracování kovového a nekovového odpadu. Předměty jako teorie a konstrukce hydraulických a pneumatických mechanismů, teorie spalování a konstrukce spalovacích zařízení, teorie dopravních strojů a zařízení, plasticita, teorie a metodika konstruování, technická diagnostika strojů a zařízení nebo technika prostředí v průmyslu dále rozšiřují znalosti z aplikované matematiky a fyziky.
Doktorandi najdou uplatnění ve výzkumných organizacích jako vědečtí pracovníci ve vývojových konstrukcích, v útvarech technického rozvoje velkých podniků.

© 2024 Katedra výrobních strojů a konstruováníPřihlásit